Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Koulutus
Koulutus

Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämisohjelma linjaa ne periaatteet, jonka mukaisesti koulutuksen kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä tehdään. Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja sekä työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. Ensisijainen tehtävä vuonna 2014 on ollut yhtenäisen ammattikorkeakoulun rakentaminen.


Koulutus on palvelua

Koulutusten työelämälähtöisyydessä korostuu työelämän tarpeiden ennakointi, mihin pyritään vastaamaan osaamisperustaisella opetussuunnitelmalla. Työelämäläheisyys tarkoittaa molemminpuolista osaamisen ja tiedon siirtoa, jossa tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta ja dialogia ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.
Yhdessä avainkumppanien kanssa kehitetyn työelämäyhteistyön toimintamallin avulla vahvistetaan opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan integraatiota. Työelämän edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana OPS2017 kehittämispäivillä tuomassa esille tulevaisuuden osaamistarpeita.

Koulutuksen kehittämisohjelmassa on huomioitu Lapin AMKin strategia ja valitut painopistealueet. Keskeistä on myös eri tahoilta kerättävä palaute ja sen hyödyntäminen.


Rahoitusmalli mittaa tuloksellisuutta

Vuosi 2014 oli ensimmäinen ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin soveltamisvuosi. Selvästi tärkeimmät rahoituskriteerit ovat suoritetut tutkinnot, joiden perusteella jaetaan 46 % ammattikorkeakoulujen rahoituksesta, sekä 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä, jonka painoarvo rahoitusmallissa on 24 %.

Vuonna 2014 Lapin ammattikorkeakoulussa suoritettiin ennätykselliset 1131 tutkintoa. Erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrän kasvu oli vuonna 2014 poikkeuksellista. Myös 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi lähes yhdeksän prosenttia, mikä on vahva tulos huomioiden, että ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.


Hyvinvoivasta opiskelijasta hyvinvoivaksi työntekijäksi

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lisää kykyä opiskella, mutta luo myös pohjan hyvälle työkyvylle tulevaisuudessa. Opiskelu on opiskelijan työtä ja opiskelijan ”työhyvinvoinnin” edistämiseksi olemme kevään 2014 aikana laatineet Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja ohjauksen suunnitelman. Suunnitelma toimii ohjenuorana sille, miten opiskeluhyvinvointia meidän ammattikorkeakoulussa toteutetaan ja kehitetään. Suunnitelman kantavana ajatuksena on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on opiskeluhyvinvoinnin laaja-alainen huomioiminen myös ammattikorkeakoulun toimintakulttuurissa, mm. pedagogiikassa, ohjauksessa, oppimisympäristöissä sekä hyvinvointipalveluissa.

Vuoden 2014 aikana olemme perustaneet Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja ohjauksen työryhmän. Työryhmän tehtävänä on suunnitella opiskelukykyä ja – hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä opiskeluarkeen. Työryhmä koostuu eri opiskeluhyvinvointiin liittyvien alojen asiantuntijoista. Yhtenä tärkeimmistä toimijoista ovat opiskelijakunnan edustajat, jotka tuovat opiskelijan äänen kuuluviin hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Työryhmän toiminnan pääpainopistealueet olivat vuoden 2014 aikana hyvinvointipalveluiden yhdenmukaistaminen sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä. Vuoden loppupuoliskolla käynnistimme myös opettajatuutorkoulutuksen suunnittelun sekä huolen herätessä- työpajan valmistelut varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttamiseksi.


Veli Juola
Opetusjohtaja