Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Koulutus / Teollisuus ja luonnonvarat
Uuden sukupolven insinööri luo uuden sukupolven teollisuutta

Teknologinen Suomi on nyt rakennemuutosten edessä ja alan työpaikkojen luonne muuttuu. Olemme siirtymässä kohti palveluintensiivistä teollisuutta. Uuden sukupolven insinööri tarvitsee entistä monipuolisempaa osaamista: logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Insinööreillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Näihin haasteisiin voimme vastata vain järjestämällä insinöörikoulutuksemme tehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä työelämän kanssa sen tarpeet huomioiden


Koulutuksen tarpeet lähtevät työelämästä

Digitalisaatio on tulossa kaikille toimialoille myös perinteiseen teollisuuteen. Otamme sen mahdollisuudet huomioon myös opetussuunnitelmissa.

Kaivosala tulee säilymään vahvana teollisuuden alana Suomessa jatkossakin. Tulevaisuudessa mennään entistä syvempiin ja entistä automaattisempiin kaivoksiin. Tavoitteenamme on olla tunnettu ja arvotettu kaivosalan insinöörikouluttaja Suomessa. Vahvistimmekin kaivososaamistamme järjestämällä henkilöstön laajamittaiset työharjoittelut Suomen kaivoksissa ja niiden alihankkijayrityksissä.

Biotaloutta ennustetaan kasvualaksi, jossa Suomessa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Erityisesti kotimaisten uusiutuvien energialähteiden laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä peräänkuulutetaan. Tässä on sekä metsätalouden että maaseutuelinkeinojen koulutuksella mahdollisuuksia nousta vahvemmin esiin alueensa kehittäjänä ja osaamisen tuottajana.

Osaamis- ja ongelmaperustaisen opetussuunnitelmien kehittäminen jatkuu yhteistyössä työelämän kanssa.
Oppimis- ja kehittämisympäristöjen osalta sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen ympäristöihin liittyvä investoinnit sekä osaamisen ja opetuksen kehittämishanke saatiin päätökseen. Samalla käynnistettiin esiprojekti vastaavan kokonaisuuden toteuttamiseksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osalta.


Muutosvuosi ei estänyt tuloksen tekoa

Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan taloudellinen tulos oli budjetoitua paljon parempi. Siihen vaikuttivat sekä tarkka taloudenpito että opettajien tekemien hanketyötuntien korkea määrä. Maksullisen palveluliiketoiminnan tavoitteesta jäätiin talouden taantuman puristuksessa, joskin sekin piristyi loppuvuodesta.
Teollisuuden ja luonnonvarojen palveluliiketoiminta oli yli puolet koko Lapin AMKin palveluliiketoiminnan toteutumasta.

Tulossopimuksen mukaiset tulostavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Valmistuneiden määrässä tavoite ylitettiin ja tavoitteelliset 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden osuus nousi 29 prosentista 37 prosenttiin. Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi edistyi vahvasti vuoden aikana, mikä näkyy TKI-opintopisteiden voimakkaana kasvuna.

Kehitettävää on erityisesti opiskelijoiden kansainvälisten vaihtojen lisäämisessä ja eroamisten vähentämisessä. Nämä ovat osaamisalan keskeisiä kehityskohteita vuonna 2015.


Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö on tärkein strategian toimeenpanon työkalu

Vuoden 2015 aikana osaamisalan TKI-toiminta tullaan sovittamaan ammattikorkeakoulun uuteen strategiaan laatimalla TKI-ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat vuoteen 2020 saakka.

Alkuvuodesta 2015 käynnistyi kaksi eurooppalaista projektia (FP7, ECSEL-JTI). Lisäksi osaamisala on mukana myös partnerina Fimecc Oy:n yhdessä SHOK-ohjelmassa (S-STEP) ja alihankkijana kahdessa. Luonnonvara-alalla käynnistettiin Virtuaalimetsä -hanke, jonka tavoitteena on luoda uudenlainen virtuaalinen oppimisympäristö, jossa yhdistetään Lapin AMKin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen laboratorion ja metsätalouden koulutuksen osaamista. Maaseutuelinkeinojen koulutus integroitui TKI-hankkeissa vahvasti työelämään kehittämällä erityisesti porotaloutta ja Green Care-toimintaa.


Hannu Kähkölä
Vs. Osaamisalajohtaja
Teollisuus ja luonnonvarat