Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Lapin AMKilaiset
Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseen panostetaan

Ammattikorkeakoulun toiminnan laadun, vetovoimaisuuden ja menestyksen takaa motivoitunut ja osaava henkilöstö. Henkilöstösuunnittelulla varmennetaan, että ammattikorkeakoululla on tarvittavat henkilöstöresurssit ja oikea osaaminen.

Esimiehet ovat avainasemassa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Vuosittain syksyllä käytävissä kehityskeskusteluissa täsmennetään jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen tavoitteet ja vastuut sekä varmistetaan, että jokaisella on tehtävänsä hoitamiseen tarvittavat edellytykset, osaaminen ja motivaatio. Kannustamme työntekijän tarpeista lähtevää osaamisen kehittämistä myös kehityskeskusteluissa sovittavalla  omaehtoisen kouluttautumisen työnantajatuella.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen sekä työhyvinvointiin panostetaan työnantajan tukemilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Henkilöstö on käyttänyt seteleitä erittäin aktiivisesti.

Työturvallisuutta on kehitetty mm. sisäisten työturvallisuustarkastusten käynnistämisellä sekä työsuojeluohjeistuksen uusimisella. Vuoden aikana on sovittu Lapin AMKin turvallisuuden painopistealueet, luotu Lapin AMKin turvallisuusorganisaatio sekä valmisteltu turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja asiakirjat. Henkilöstölle ja opiskelijoille on järjestetty turvallisuuteen liittyviä informaatiotilaisuuksia jokaisessa toimipisteessä sekä harjoiteltu yhdessä toimintaa poikkeustilanteissa.

Keväällä 2014 järjestettiin esimiestyön onnistumista, työhyvinvointia ja muutosvaiheen kipupisteitä selvittävä henkilöstökysely. Lapin AMKin ensimmäisen henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 52,46 %. Henkilöstökyselyn esille nostamat kehittämistoimia vaativat kohteet analysoitiin ja kehittämistoimenpiteistä sovittiin tulosyksiköittäin.

Syksyllä käynnistettiin esimieskoulutus, jossa pohdittiin Lapin AMKin johtamiskulttuuria, esimiestaitoja ja niiden kehittämistä sekä käsiteltiin henkilöstökyselyn kautta saatua johtamisjärjestelmään liittyvää palautetta. Keskustelujen tuloksena käynnistettiin johtamismallin muutos, joka näkyy vuonna 2015 mm. ylätason organisaatiorakenteen muutoksena.


 

 ROTKO-logo-FIN_4v.png

 

 

Opiskelijakunta ROTKO on opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja. Tarjoamme opiskelijoille erilaisia opintoja ja hyvinvointia tukevia palveluja yhteistyössä Lapin AMKin ja muiden opiskelijayhdistysten kanssa.

Vuosi 2014 oli ROTKOn ensimmäinen toimintavuosi. Vaikka suunnittelutyötä oli tehty vuoden 2012 lopusta asti, uuden oppiminen ja vanhan kitkeminen väritti vuoden kulkua. Toimintasuunnitelmaa tarkasteltiin useaan otteeseen uusista näkökulmista ja myös sääntöjä muokattiin uuteen uskoon.

Organisaatiomuutos näkyi paitsi opiskelijakunnan sisäisessä toiminnassa, myös ruohonjuuritason edunvalvonnassa. Opiskelijakunta toimi vuoden aikana tulkkina ja välittäjänä useissa opiskelijoita ja henkilökuntaa askarruttavissa tilanteissa ja uusien toimintamallien jalkauttamisessa.

Tärkeimpinä painopisteinä oli toiminnan ja palveluiden yhdenmukaistaminen molemmilla kampuksilla. Tähän liittyen yksi suurimpia yksittäisiä projekteja oli tuutoroinnin kehittäminen vastaamaan Lapin AMKin tarpeita. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin, tuutorointikokonaisuutemme on tällä hetkellä erinomainen paketti jossa on mukana kattavasti eri tahojen toimijoita. Toki hienosäädettävää löytyy yhä, ja kehitystyö tulee jatkumaan vuonna 2015.

Kansallisen tason edunvalvontatyön suuria ponnistuksia olivat europarlamenttivaalit ja valmistautuminen tuleviin eduskuntavaaleihin. Näiden osalta toimittiin tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.