Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Se tuli. Se jää. / Lapin AMKin tapa toimia
Lapin AMKin tapa toimia

Lapin AMKin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit muodostavat monialaisen yhteisön, jossa jokaisella on oma arvokas tehtävänsä. Yhdessä toimien luomme arktisesta elinympäristöstämme hyvinvointia, liiketoimintaa, kulttuuria ja tietotaitoa.


Arvot ohjaavat miten toimimme

Luottamus

  • Olemme luotettu kumppani
  • Toimimme tuloksellisesti ja vastuullisesti
  • Luotamme omaan ja kumppaneidemme osaamiseen


Ennakkoluulottomuus

  • Ennakoimme tulevaa
  • Näemme muutokset mahdollisuuksina
  • Kokeilemme rohkeasti uutta ja opimme virheistä


Yhteisöllisyys

  • Toimimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti
  • Arvostamme itseämme ja toisiamme
  • Jaamme osaamisemme


Laatutyö ja toiminnanohjaus raamittavat toimintaamme

Laatu on pieniä hyviä tekoja arjessa ja jokainen Lapin AMKilainen voi kantaa kortensa tähän kekoon. Siitä huolimatta tarvitsemme laatujärjestelmän, joka auttaa ja tukee arjen laatutyötä ja tuottaa kehittämisen tueksi erilaista tietoa toiminnastamme ja saavutetuista tuloksista. Lapin AMKin laatujärjestelmä integroituu osaksi johtamisjärjestelmää ja jokaisen työtä. Järjestelmä on rakennettu CAF- ja PDCA-mallien mukaisesti, ja se perustuu strategiaan ja sitä tukevaan johtamisjärjestelmään.

Toiminnan ohjaus tarkoittaa Lapin AMKin strategiaan pohjautuvaa johtamista ja päätöksentekoa ja laadunhallinta tarkoittaa menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla ylläpidämme ja kehitämme toimintamme laatua. Uusi strategia ja organisaatiorakenne vaikuttivat monin eri tavoin laadunhallinnan menettelytapoihin: otimme käyttöön vuoden 2014 aikana sekä uusia toimintamalleja että työkaluja. Samalla käynnistimme sisäiset auditoinnit laatujärjestelmän kehittämisen tueksi. Niiden perusteella keskeisiä kehittämiskohteita ovat opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tukeminen sekä palautekulttuurin ja sidosryhmäyhteistyön systemaattinen kehittäminen.


Turvallisuus on olennainen osa toimintatapaamme

Lapin AMKin turvallisuusosaamisen kehittäminen käynnistettiin osana strategian painoalatyötä. Turvallisuusosaamisen vahvuuksiksi tunnistettiin neljä yhteistä kehittämisteemaa: Kulttuurien kohtaaminen, kriisinhallinta, riskienhallinta sekä verkostoissa toimiminen ja verkostojen johtaminen. Nämä yhteiset turvallisuusosaamisen kulmakivet integroidaan opetukseen ja niitä vahvistetaan myös TKI-toiminnalla. Kehittämistyötä varten perustettu monialainen työryhmä tunnisti jokaiselta osaamisalalta vahvaa turvallisuuden asiantuntemusta, joka näkyi myös palveluliiketoiminnan tarjonnassa. Turvallisuusosaamisen painoalatyötä koordinoi matkailupalveluiden osaamisala.

Korkeakoulun sisäisen turvallisuuden kehittämistä ja koordinointia varten perustettiin TUKE-ryhmä, jota johtaa vararehtori Reijo Tolppi. Työryhmä laati Lapin AMKin sisäisen turvallisuuden kehittämissuunnitelman, jossa kuvataan turvallisuustyön organisointi, resursointi ja toimenpiteet. Toteutettuja toimenpiteitä olivat mm. Toimipistekohtaiset turvainfot ja -harjoitukset sekä johdon kriisiviestintäharjoitus. Lisäksi valmisteltiin Avac Alert tietoverkkoon kytketyn turva- ja viestintäratkaisun käyttöön ottoa. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015."