Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Se tuli. Se jää. / Strategia ja painoalat
Arktisuudesta elinvoimaa

Jalostamme muuttuvan toimintaympäristömme vahvuuksista ja mahdollisuuksista osaamista ja elinvoimaa pohjoisten toimijoiden tarpeisiin.

Kansallinen arktinen strategia linjaa, että Suomi on arktinen maa. Lappi on Suomen arktisin alue, jossa arktinen osaaminen on osa lappilaisten arkea kaikilla elämän osa-alueilla. Lappilaiset osaavat toiminnassaan sopeutua ympäröivään herkkään luontoon. Lappilaisille kansainvälinen yhteistyö kolmen arktisen rajanaapurinsa kanssa sekä kansainvälinen matkailu, kulttuuri ja vientiteollisuus ovat osa arjen toimintaa.

Lappi ja arktiset alueet ovat voimakkaan muutoksen keskipisteessä ilmastonmuutoksen ja globaalisti kiinnostavien vahvuuksiensa, erityisesti luonnon ja luonnonvarojensa vuoksi. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme asioiden taloudellisen ja/tai henkisen arvon lisäämiseen. Elinvoima kattaa taloudellisen kasvun lisäksi ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin, yhteiskunnan toimivuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä kulttuurillisen moninaisuuden.


Profiilimme on arktinen olosuhdeosaaminen

Arktinen olosuhdeosaaminen on kokonaisvaltaista olosuhteiden hallintaa ja hyödyntämistä. Arktisissa olosuhteissa menestyminen ja olosuhteiden hyödyntäminen ovat Lapin AMK:n profiilin ydin.

Arktinen olosuhdeosaaminen on sitä, että ihmiset, koneet, laitteet, yritykset, infrastruktuuri ja koko yhteiskunta osaavat toimia yhdessä maailman haasteellisimmista toimintaympäristöistä. Ihmisten on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. Koneiden, laitteiden, teollisuuslaitosten pitää toimia jopa 80 celsiusasteen lämpötilanvaihteluissa (-45 - +35), lumessa, sateissa ja tuulissa, suurissa kosteusvaihteluissa, sekä äärimmäisissä valon vaihteluissa (yötön yö - kaamos). Lisäksi pitkät etäisyydet ja harva asutus ovat tyypillisiä arktisissa olosuhteissa.

Arktisissa oloissa menestyminen ja hyvinvointi edellyttävät monialaista erityisosaamista sekä ratkaisukeskeistä ja avointa toimintakulttuuria. Yhteisöllinen, avoin ilmapiiri, tehokkuus ja vieraanvaraisuus ovat paikallisia vahvuuksia. Lappilaiselle tietotaidolle, koulutukselle, tutkimukselle ja kehitykselle on kasvavaa kysyntää kun globaali mielenkiinto on kääntynyt kohti arktisia alueita.

Olen etsijä ja haaveilija. Olen löytäjä ja tekijä.
Olen salaisuus ja varjo. Olen vastaus ja tieto.Strategian painoalat

Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen

Arktinen alue koostuu kahdeksan valtion rajojen halkomasta ja jakamasta maantieteellisestä alueesta. Alueella on globaalisti yhteisiä haasteita ja intressejä, joihin Lapilla on mahdollisuus kehittää ratkaisuja yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Lapilla on 1600 km maarajaa kolmen eri valtion kanssa. Lapin AMK tekee yhteistyötä naapureidensa kanssa ja etsii kumppanuuksia globaalisti. Lähikansainvälistyminen, rajaesteiden madaltaminen, pk-sektorin pääsy Barentsin suurhankkeisiin, pohjoisen alueen yhteiset haasteet kuten nuorten poismuutto ja rajan yli tapahtuva julkisten palveluiden yhteistyö ovat esimerkkejä rajaosaamisesta, jonka kehittämiselle on jatkuva tarve Lapissa ja Barentsin alueella.

 

Etäisyyksien hallinta

Pohjoisen pitkät etäisyydet ovat haaste niin yksilön arjelle kuin eri elinkeinojen harjoittamisellekin. Logistiikan osaamisen ja kehittämisen lisäksi erilaisten tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisellä on merkittävä rooli saavutettavuuden parantamisessa. Lapin AMK jatkaa vahvaa etäoppimisen kehittämistä ja panostaa teollisuuden, liiketalouden ja hyvinvoinnin etäpalveluiden, etäterveydenhuollon, liikkuvien palveluiden ja esteettömyyden kehittämiseen.

 

Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen

Pohjoisen luonto ja runsaat luonnonvarat ovat globaalin mielenkiinnon kohteena. Lapissa koskemattoman luonnon matkailu- ja virkistysarvo on kiistaton. Luonnon antimilla ja niiden jalostamisella on kasvava merkitys elinkeinoelämälle. Runsaat metsä- ja mineraalivarat houkuttelevat globaaleja toimijoita. Erilaisten intressien yhteensovittaminen, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, jatkojalostuksen edistäminen sekä alaa palvelevan toiminnan kehittäminen Lapissa edellyttävät älykkäitä tulevaisuuden ratkaisuja.

 

Turvallisuusosaaminen

Turvallisuus on keskeinen osa kaikkea vastuullista toimintaa. Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta, johtaminen ja yhteistyö ottaa huomioon ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä yritysten häiriöttömän toiminnan. Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnalla edistetään ja rakennetaan kansallisesti ja kansainvälisesti vahvaa turvallisuusosaamista. Monialaisella turvallisuusosaamisella tuetaan ihmisten, toimintaympäristöjen ja elinkeinojen turvallisuutta sekä edistetään alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

 

Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys

Yritysten syntyminen, kasvu ja kansainvälistyminen ovat Lapin elinehto. Lapin AMK kiinnittää erityishuomiota yrittäjyyden ja yritysten kehittämiseen. Yritysten tarpeisiin vastataan tuotteistetuilla koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluilla.