Etusivu / Vuosikertomus 2014 / TKI
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Strategia pohjana TKI-toiminnan kehittämiselle

Vuoden 2014 TKI-toiminta käynnistyi Lapin amkin strategian painoalojen ja tarkemmalla määrittelyllä ja TKI-toiminnan suuntaamisella strategian painoaloille. Strategian pohjaksi kerätty laaja tieto sidosryhmien tarpeista on ollut hyvä lähtökohta käyttäjälähtöiselle TKI-toiminnalle. Osaamisalat ovat organisoineet toimintaansa osaamiskärkien mukaisiksi TKI-ryhmiksi ja –tiimeiksi. Tavoitteena on ollut käynnistää monialaisia strategiapainotteisia hankkeita. Yksi esimerkki on OKM:n rahoittama Rajaosaamisen kehittämishanke BOSS, jonka toteuttamiseen ovat kaikki osaamisalat osallistuneet.


EU:n uusi ohjelmakausi haasteena ja mahdollisuutena

TKI-toiminnan haasteena on ollut vuonna 2014 EU-ohjelmakausien vaihdos ja uusien EU-ohjelmien hidas käynnistyminen. Tästä huolimatta uudelle ohjelmakaudelle on saatu rahoitusta alueellisiin TKI-hankkeisiin ja myös strategian painoalojen mukaisten kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun on panostettu. EU:n Horisontti 2020-ohjelmaan on hyväksytty kaksi hanketta, joissa Lapin amk on mukana. Lisäksi Pohjoinen Periferia ja Arktinen ja Erasmus+ -ohjelmissa on käynnistynyt yksi hanke.


Lapin ammattikorkeakoulu alueen kehittäjänä

Henkilöstö on osallistunut Lapin maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen suunnitteluun. Ammattikorkeakoululla onkin strategiansa puitteissa merkittävä rooli Lappi-sopimuksen toteuttajana.

Lapin korkeakoulujen innovaatio—ohjelma on suunniteltu ja hyväksytty. Ohjelman pilottiteemoiksi on valittu kierrätystalous- ja sivuvirrat, arktinen muotoilu sekä kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus. Kaikkiin pilottiteemoihin sisältyy maakunnan kansainvälisen rahoitusosaamisen vahvistaminen.


Kumppanuudet ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen

Lähtökohtana ovat olleet KTAMK:n ja RAMK:n vahvat julkissektorin ja elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet, joita vuoden 2014 aikana on monipuolistettu koko Lapin amkia koskeviksi. Ammattikorkeakoulun monialaisuus tarjoaakin kumppaneille monipuoliset TKI- ja koulutuspalvelut. Kumppanuudenhallinnan kokonaiskehittäminen on käynnistetty.

Lapin amkin strategia perustuu alueen sidosryhmien näkemysten huomioon ottamiseen ja sitouttamiseen. TKI-toiminta on alue- ja käyttäjälähtöistä. Esimerkiksi hankesuunnittelussa käytetään osallistavia työpajamenetelmiä, joiden avulla käyttäjätarpeet voidaan tehokkaasti kartoittaa. Samalla sitoutetaan sekä oma henkilöstö että kumppanit tekemään tavoitteellisesti yhteistä kehittämistyötä.


Integroituminen opetukseen TKI-toiminnan näkökulmasta

TKI-toiminnan ja TKI-hankkeiden suunnittelussa yhtenä lähtökohtana on ollut opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio. Opettajat ovat osallistuneet hankkeiden suunnitteluun, jolloin integrointi on voitu ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vastaavasti TKI-henkilöstö on on opettanut osaamiskärkiin liittyviä aineita ja näin siirtänyt TKI-hankkeissa ja -verkostoissa hankittua kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista opetukseen. Ylempien amk-tutkintojen koulutuksessa TKI-toiminnalla on ollut merkittävä rooli. Esimerkiksi osana OKM:n rahoittamaa työelämälähtöisen YAMK-koulutuksen valtakunnallista kehittämishanketta


YAMK-tutkintokoulutus osana TKI- palveluiden toimintaa

TKI-palveluihin kuuluva YAMK-yksikkö (Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yksikkö) aloitti toimintansa 1.1.2014. Yksikön toiminnan tavoitteena oli vastata keskitetysti kaikista Lapin amk:n toteuttamista ylemmistä korkeakoulututkinnoista.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana YAMK-yksikkö kehitti kaikille YAMK-tutkinnoille yhteisiä prosesseja ja aloitti vahvan poikkialaisen koulutuksen syksyllä 2014 opintonsa aloittaneille YAMK-opiskelijoille. Vuoden merkkipaaluja toiminnassa oli YAMK-yksikön toteuttama, erittäin onnistunut opiskelijarekrytointi ja voimakas suoritettujen tutkintojen määrän lisääntyminen.
Erityinen paino YAMK-yksikön toiminnassa oli TKI-integraation kehittäminen TKI-hankkeiden ja YAMK-koulutusten kesken. Lisäksi YAMK-yksikkö osallistui valtakunnalliseen OKM:n rahoittamaan hankkeeseen ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-toimijaksi”. Hankkeen puitteilla on mm. pilotoitu monialaista aluekehittämiseen suuntautuvaa opinnäytekokonaisuutta.


Julkaisutoiminta

Julkaisutyöryhmä työskenteli vuoden aikana ahkerasti ja viitoitti julkaisutoiminnan periaatteita, joiden mukaan laadittiin tarpeelliset ohjeistukset ja julkaisijaa avustava palvelusivusto intranetiin. Omissa julkaisusarjoissa julkaisemisen vaiheita varten luotiin sähköinen työkierto ja keskeiset julkaisuprosessit kuvattiin.

Loppuvuodesta otettiin käyttöön julkaisupalkkio ja järjestettiin henkilökunnalle kirjoittajakoulutusta ja työtiimeille mahdollisuus tilata kirjoittajapajapäiviä. Kehittämistyön yksiselitteisenä tavoitteena oli poistaa julkaisemisen esteitä ja kannustaa henkilökuntaa jakamaan osaamistaan aktiivisesti myös julkaisuin. Tässä onnistuttiin, ja vuodelle asetettu tulostavoite ylitettiin.


Faktoja ja numeroita

Lapin AMK TKI -tulostarvoitteet 2014.jpg

 

Eero Pekkarinen
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja